Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: General Data Protection Regulation, GDPR), valamint a mindenkor hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 20.§-ának (4) bekezdése alapján a Right Answer Korlátolt Felelősségű társaság, mint a https://perfectanswer.hu honlap üzemeltetője a jelen dokumentumban tájékoztatja az általa nyújtott szolgáltatás igénybevevőit adatkezelési gyakorlatáról, a felhasználók jogorvoslati lehetőségéről, valamint a felhasználók adatainak védelme érdekében tett technikai szervezési intézkedésekről.

Adatkezelő:

Adatkezelőnek tekinthető az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval közreműködésével végrehajthatja.

Az adatok kezelője a GRAFO Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 22B A. lház. 3. em. 11., adószám: 27649110-1-20, cégjegyzékszám: 20 06 031314, képviseli: Fogáné Katona Ildikó) továbbiakban: Adatkezelő.

Adatfeldolgozók:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Az adatkezelő részére a tárhelyet biztosító szolgáltató: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók.

Adatfeldolgozók:

Brilliant Answer Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 22B A. lház. 3. em. 11., adószám: 26333960-1-20, cégjegyzékszám: 20 09 076021, képviseli: Foga András).

Perfect Answer Betéti Társaság (székhely: 1096 Budapest, Haller utca 8-10. 3. lház. 2. em. 46., adószám: 26187116-1-43, cégjegyzékszám: 01 06 792766, képviseli: Foga András).

Right Answer (székhely: 1096 Budapest, Haller utca 8-10. 3. lház. 2. em. 46., adószám: 27098167-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 349264, képviseli: Foga András).

Kezelt adatok köre:

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez az adatkezelő a következő adatokat kezeli:

 • E-mail cím
 • Cookie-k (sütik)
 • Név
 • Telefonszám

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a honlap üzemeltetője az általa nyújtott szolgáltatás igénybevevői részére biztosítsa a szolgáltatás igénybe vételéhez, valamint kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen adatokat.

Az elsődleges célon túl a honlap üzemeltetője kizárólag promóció és direkt marketing célból kezel adatokat.

Az adatkezelésben érintett személyek köre (érintettek):

Érintettnek minősül bármely természetes személy, aki személyes adatai alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható.

A honlap látogatói és felhasználói közül érintettnek minősül:

 • Az adatkezező szolgáltatását igénybe vevő természetes vagy jogi személyek
 • Honlaplátogató

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Infotv. értelmében a felhasználó tudtával és önkéntes, kifejezett hozzájárulásával, a Cookie nyilatkozat elfogadásával, az Adatkezelő és az Érintett által létrejött szerződés aláírásával történhet, valamint a “Promócióról és direkt marketingről szóló nyilatkozat” elektronikus elfogadásával történhet.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a szolgáltatás igénybe vevői esetében a hozzájárulás visszavonásáig lehetséges.

Szolgáltatást nyújtó felhasználók esetében az előfizetés számviteli vonzatát figyelembe véve a Számviteli törvény értelmében 8 év.

Az adatkezelés elvei:

A www.perfectanswer.hu honlap üzemeltetője a rögzített adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel -, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogokkal, valamint az egyéb jogszabályokkal összhangban a jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A honlap üzemeltetője kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat kezeli, arra a célra és arra az időtartamra, amely jelen tájékoztatóban szerepel és, amelyre az érintett felhatalmazását adta.

Az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai, szervezési intézkedések:

Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, valamint eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott és hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát. Az adatkezelő ezen intézkedéseket az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja.

Az érintettek jogai:

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg:

 1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintettek a rájuk vonatkozó adatkezelésekről tájékoztatást kérhetnek:

 • az adatkezelő képviselőjének kilétéről és elérhetőségéről
 • a kezelt adatok köréről – milyen adatokat kezelnek az érintettről
 • az adatkezelések céljáról – milyen célból történik adatkezelés
 • az adatkezelések jogalapjáról – milyen rendelkezés alapján kezelik az adatokat az érintettről
 • az adatok forrásáról – honnan származnak a kezelt adatok
 • az adatkezelés kezdete – mikortól kezelik az adatokat
 • az adatkezelés időtartama – mennyi ideig kerülnek kezelésre az adatok

Az adatkezelő a kérelem benyújtását követően, a benyújtástól számított 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Hozzáféréshez való jog:

Az érintettek a rájuk vonatkozó adatkezelésekről tájékoztatást kérhetnek:

 • kezelt személyes adatok köréről – milyen személyes adatokat kezelnek az érintettről
 • az adatkezelések céljáról – milyen célból történik adatkezelés
 • az adatkezelések jogalapjáról – milyen rendelkezés alapján kezelik az adatokat az érintettről
 • az adatkezelés időtartama – mikortól és mennyi ideig kerülnek kezelésre az adatok
 • igénybe vesz-e az Adatkezelő adatfeldolgozót – más szervezet részére átadásra kerülnek-e az érintett adatai
 • amennyiben adatfeldolgozó igénybe vételre kerül:
  1. adatfeldolgozó neve
  2. adatfeldolgozó elérhetősége
  3. melyen tevékenységekkel összefüggésben kezeli az adatokat az adatfeldolgozó
 • történt-e adatvédelmi incidens az érintettek adataival – hozzáférhetett-e bárki az érintett adataihoz jogellenesen
 • történt-e adattovábbítás – az érintett adatai továbbításra kerültek-e külső szervezet, harmadik fél részére
 • amennyiben történt adattovábbítás:
  1. adattovábbítás jogalapja – mi jogosította fel erre az Adatkezelőt
  2. adattovábbítás címzettje – kinek került továbbításra adat

Az adatkezelő a kérelem benyújtását követően, a benyújtástól számított 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Adathelyesbítéshez való jog:

Az érintettek számára lehetőség biztosított arra, hogy adatai módosítását kérje, amennyiben az Adatkezelő nem valós adatait kezeli.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintettek számára biztosított a jog, hogy korlátozzák az adatkezelés, amennyiben vitatják a kezelt személyes adatok pontosságát, a hiányos személyes adatok kiegészítését. A korlátozás csak a helyesbítés idejére vonatkozik.

 1. Adattörléshez való jog:

Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, a törölni kívánt adatot az Adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti. Az adattörlésre csak azon adatok esetében van lehetőség, amelyek kezelésére nincs jogszabályi előírás. Az Adatkezelő a törvényi előírások által meghatározott időintervallumban köteles az adatokat megőrizni, az adattörlés csak ezen időszak lejárta után lehetséges.

 1. Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben:

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • a törvényben meghatározott egyéb esetekben

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérés megalapozottságát és döntést hoz. A döntésről az Adatkezelő az érintettet írásban tájékoztatja.

 1. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, géppel olvasható, széles körben használt formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelő részére akadályozás nélkül továbbítsa.

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő adatait más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőségek:

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez (Fővárosi Törvényszék) fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök:  dr.  Péterfalvi  Attila, 1024  Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu)

 

Budapest, 2019. június